Program ANTIVIRUS

I Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s opatřeními, které mají za cíl především omezit rušení pracovních míst. Níže tak najdete souhrn jednotlivých opatření, která jsou v platnosti již pro březen 2020. Jedná se především o stanovení dvou kategoriích, ve kterých bude zaměstnavateli stát hradit část vyplacených mezd pro zaměstnance. Zaměstnavatelé tak budou mít více zájmu na udržení pracovníků ve firmě, díky kompenzacím od státu.

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

Do tohoto režimu „spadnou“ firmy, jejichž provoz byl nuceně omezen či zavřen na základě krizového opatření nebo na základě nařízení karantény příslušným úřadem. V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku a v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku přičemž příspěvek zaměstnavatelům činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. do výše 39 000 Kč).

Režim B: Související hospodářské potíže

Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 přičemž, dle druhu překážky (např.: absentuje významná nebo klíčová část jeho zaměstnanců z důvodu karantény, nemoci, péči o dítě apod. nebo omezení poptávky po výrobcích a službách či omezení výroby z důvodu nedostatku vstupů) , pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % – 100 % průměrného výdělku. Zde je příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max do výše 29 000 Kč).

Mezi podmínky pro přiznání nároku na kompenzaci patří striktní dodržování zákoníku práce, dále musí zaměstnavatel vyplatit mzdu a odvést odvody a zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď.

Kompenzační bonus pro OSVČ

7. dubna 2020 bylo schváleno jednorázové plnění ve výši 500 Kč na den za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Na kompenzační bonus dosáhnou OSVČ, které k datu 12. 3. 2020 působily na hlavní činnost ale i OSVČ na vedlejší činnost přičemž jsou to studenti do 26 let nebo jsou doma z důvodu péče o děti nebo nemohoucí a příjmy OSVČ z tohoto titulu mají jako vedlejší nebo pracují na DPP a DPČ do 10 000 Kč měsíčně a zároveň jsou OSVČ. Nárok mají také OSVČ, jejichž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (např. sezonní podnikání).

K žádosti o bonus se dokládá čestné prohlášení, ve kterém OSVČ prohlásí, že že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti). Nedokládají se žádná účetní výkazy ani se nesleduje propad tržeb.

O kompenzační bonus je nutné požádat do 29. června 2020 včetně, poté nárok propadá. Žádosti zpracovává místně příslušný finanční úřad a formulář k vyplnění je dostupný na stránkách finanční správy . Tento kompenzační bonus je nezdanitelným příjmem, nebude se ani uvádět v daňovém přiznání za rok 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *